Actie

Actiedomeinen

Om tegen 2020 de basis te leggen voor een circulaire economie waarin materialen draaien in slim gesloten kringlopen, zetten we binnen het Vlaams Materialenprogramma in op het sluiten van materiaalkringlopen in vier circulaire 'economische clusters' en op vijf 'enablers'.

Economische clusters, gekozen omwille van hun potentieel vanuit grondstoffen- en materialenperspectief en omwille van de reeds aanwezige expertise binnen deze domeinen in Vlaanderen.

Enablers, gekozen om te vermijden dat elk hefboomproject, elke business case, elke innovatie vastloopt op dezelfde obstakels.

Voor elke cluster en elke enabler werden 5 prioritaire acties naar voren geschoven waarop we inzetten. Agenda 2020 geeft aan welke concrete stappen we vandaag zetten om onze ambitie richting 2020 waar te maken.

  • Uitbouw van Vlaanderen als recyclagehub voor Europa via onze zeehavens.
  • Nieuwe jobs in de circulaire economie.
  • Potentieel circulaire economie op verschillende ruimtelijke schaalniveaus (case regio Genk).
  • Versterken van de metaalrecyclage-industrie in Vlaanderen.
  • Innovatieve bouwconcepten voor energie- en materiaalbewust bouwen.
  • Business model innovatie
Stand van zaken clusters & enablers - oktober 2015