Enablers

Winnaar PRO 2014

Hoe kunnen we producten, diensten en systemen op zo’n manier ontwerpen dat ze tegelijkertijd economische, sociale en ecologische meerwaarde brengen? Hoe zorgen we ervoor dat design voor herstel, demontage en recyclage ingeburgerd geraakt in de industrie?

Hefboommeeting duurzaam design

Hoe kunnen partijen doorheen de keten (grondstoffenleveranciers, ontwerpers, producenten, distributie, consumenten en de afvalsector) door innovatieve vormen van samenwerking materiaalkringlopen hoogwaardig sluiten? Omdat de burger cruciaal is in het realiseren van een circulaire economie, zet het Vlaams Materialenprogramma ook in op sensibilisering en vorming.

Actiedomein Slim investeren

Hoe kunnen de overheid, de financiële sector en bedrijven investeren in duurzaam materialenbeheer via subsidies voor innovatie, met interessante leningen en door groen privaat en publiek aankoopbeleid met aandacht voor materialen? Hoe kunnen economische instrumenten gericht ingezet worden voor het bevorderen van de kringloopeconomie?

Nieuwe materialen

Hoe kunnen nieuwe materialen, zoals nanomaterialen en composieten, en nieuwe productie- en recyclagetechnologieën een bijdrage leveren tot minder materiaalverbruik met minder milieu- en gezondheidsimpact en tot het beter sluiten van kringlopen?

 

Actiedomein Betere regelgeving

Hoe kunnen we de regelgeving verder optimaliseren zodat die maximaal de inzet van afval als grondstof stimuleert en tegelijkertijd gezondheid en milieu beschermt?