Betere regelgeving

Trekker: GO4CIRCLE

Actie 1: Via goede regelgeving afval- en materiaalstromen sturen naar de optimale toepassing en verwerking.
Door het afvalstoffendecreet te vervangen door een materialendecreet heeft de Vlaamse overheid een belangrijke stap gezet naar een wettelijk kader voor een duurzaam materialenbeheer, met belangrijke principes als de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, 'end of waste' en het levenscyclusdenken. We streven er naar dat de regelgeving nog wordt verbeterd en nageleefd.

Actie 2: De regeling voor grondverzet doorlichten.
Om te voorkomen dat gerecycleerde materialen ingezet worden voor laagwaardige toepassingen of toegepast in niet-functionele hoeveelheden wordt de regeling voor grondverzet geanalyseerd en verfijnd,

Actie 3: Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid nog meer inzetten als instrument om materiaalkringlopen te sluiten.
We streven naar een sterkere focus op ecodesign in de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en zetten bedrijven ertoe aan om producten op de markt te brengen die én bestaan uit gerecycleerde materialen én gerecycleerd kunnen worden.

Actie 4: Aandacht voor duurzaam materialenbeheer vergroten bij het verlenen van vergunningen.
We willen duurzaam materiaalgebruik stimuleren via de omgevingsvergunning. Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag, zal, naast het hinderaspect voor de omgeving en het milieu, ook de materiaalefficiëntie en het materiaalgebruik meegenomen worden. Ook de BBT's (Best Beschikbare Technieken) moeten oog hebben voor materiaalefficiëntie.

Actie 5: Gericht handhaven van de regelgeving m.b.t. materialen.
We streven, in overleg met de milieu-inspectie, naar meer gerichte handhaving aan de hand van risicoanalyses die aantonen waar controles het meest nodig zijn.

Actiedomein Betere regelgeving
Stand van zaken - oktober 2015