Duurzaam materialenbeheer in de bouw

Trekker: Vlaamse Confederatie Bouw

Actie 1: Selectieve sloop bevorderen.
Tegen 2020 is selectieve sloop een gangbare praktijk geworden. Afvalstoffen worden daarbij aan de bron in zuivere fracties ingezameld of achteraf goed uitgesorteerd om vervolgens als recyclaat weer hoogwaardig ingezet te worden.

Actie 2: Implementatie Tracimat.
Via de implementatie van het kwaliteitsborgingssysteem Tracimat krijgen we de puinfractie afkomstig van selectieve sloop voldoende zuiver. In eerste instantie betekent dit dat het puin geen gevaarlijke afvalstoffen bevat. Op die manier kan het puin bij de brekers als puin met een laagmilieurisico-profiel en dus lage verwerkingskost aanvaard worden.

Actie 3: Pilootprojecten veranderingsgericht of dynamisch (ver)bouwen opzetten.
Niet alleen materiaalkeuzes, maar ook gebouwontwerp en de manier waarop men materialen combineert tot gebouwelementen zijn van belang om een duurzaam materialengebruik in gebouwen te implementeren. Veranderingsgericht of dynamisch (ver)bouwen speelt hierop in. Werken met demonteerbare bouwmaterialen met standaardafmetingen vergemakkelijkt het hergebruik, zonder dat men energie moet stoppen in het slopen en opwerken van de materialen. Er is nood aan concrete pilots in de sociale woningbouw, RVT's en scholen om de meerwaarde van het veranderingsgericht of dynamisch bouwen naar voren te brengen.

Actie 4: Bevorderen inzet gerecycleerde granulaten.
Door maximaal gerecycleerde granulaten te gebruiken vervult de overheid een voorbeeldfunctie en draagt ze substantieel bij tot het uitbreiden van de afzetmogelijkheden voor gerecycleerde materialen. De voorschriften van de standaardbestekken kunnen geoptimaliseerd worden zodat ze toelaten gerecycleerde granulaten meer en beter in te zetten als alternatief voor primaire delfstoffen.

Actie 5: Materialenmethodiek voor gebouwen om materiaalbewuste keuzes te maken.
Een materialenmethodiek voor gebouwelementen wordt uitgewerkt als meetinstrument dat architecten, aannemers en ingenieurs helpt om materiaalbewuste keuzes te maken. Deze materialenmethodiek wordt reeds uitgetest in een reeks innovatieve bouwprojecten, als opstap naar een ruimere toepassing in de bouwsector.

We geven met deze 5 acties mee uitvoering aan het beleidsprogramma 'Materiaalbewust bouwen in kringlopen' van de OVAM.