Duurzame chemie en kunststoffen in een continue kringloop

Trekker: Essenscia, Belgische federatie van de chemische industrie en life sciences.

Actie 1: Wegwerken van wettelijke barrières bij het sluiten van kunststofkringlopen
Er worden momenteel verschillende pistes bekeken om te komen tot een werkbare interpretatie van REACH voor kunststofrecyclage. Het zou hierbij bijvoorbeeld gaan over het definiëren van eindtoepassingen zonder blootstelling naar mensen en milieu waarin SVHC's wel worden toegelaten, het granuleren en verwerken op één locatie en materiaalpaspoorten. 

Actie 2: Onderzoek naar het potentieel voor recyclage van vezelversterkte thermoharders met analyse van de marktstudie
We willen de recyclage van thermoharders bevorderen. Het gaat hierbij zowel om het uitbreiden van de verwerkingscapaciteit zodat grotere volumes kunnen verwerkt worden, om het diversifiëren van de scheidings- en verwerkingsmethodes, om het vinden van goede systemen voor retourlogistiek, als om het actief op zoek gaan naar afzetmogelijkheden voor gerecycleerde thermoharders.

Actie 3: Samenwerking en kennisuitwisseling tussen ontwerpers, producenten en recycleurs in de kunststofsector stimuleren
We bevorderen de kennisuitwisseling tussen ontwerpers, producenten, verwerkers en inzamelaars zodat ze meer inzicht krijgen in elkaars noden. Zo dragen we er mee toe bij dat bij de ontwikkeling van producten meer rekening wordt gehouden met de principes van design voor herstel, hergebruik en recyclage.

Actie 4: Valorisatie en uitwisseling van nevenstromen stimuleren (symbiose)
Er wordt gewerkt aan de uitwisseling van reststromen tussen bedrijven.  In de praktijk gaat het om twee projecten: Symbiose en CORE.

Actie 5: Internationaal kwaliteitslabel voor gerecycleerde kunststof ontwikkelen en promoten
Producenten vertonen nog te vaak terughoudendheid om recyclaten in te zetten in hun productieproces. We streven naar kwaliteitsverbetering en het verhogen van de kwaliteitsgarantie. Indien nodig wordt hiervoor een kwaliteitslabel voor recyclaat ingevoerd. We zorgen ervoor dat het kwaliteitslabel federaal en Europees verankerd wordt en in lijn ligt met het Europese ontwerp End-of-Waste-criteria.

Duurzame chemie
Stand van zaken - oktober 2015