(Kritieke) metalen in een continue kringloop

Trekker: Agoria, sectorfederatie voor de technologische industrie Voertuigen

Actie 1: Ontwerp van een ideaal wetgevend kader in Vlaanderen en Europa.
De recyclagegraad van zogenaamde kritieke metalen wordt geschat op minder dan 1%. Ook voor andere waardevolle metalen zijn er momenteel nog grote verliezen. De huidige recyclagedoelstellingen voor afgedankt elektrisch en elektronisch afval (AEEA), afgedankte voertuigen en afgedankte batterijen zijn geformuleerd op gewichtsbasis. Hierdoor wordt de recyclage van waardevolle metalen die slechts in (heel) kleine mate aanwezigheid zijn, niet aangemoedigd. Door een aangepast wetgevend kader dat naast kwantiteit ook oog heeft voor de ingezamelde kwaliteit kunnen we onze koplopersrol versterken.

Actie 2: Snelle valorisatie van bestaand distributie- en inzamelnetwerk en kennis in afvalinzameling en sortering.
Door het in kaart brengen van het potentieel aan in te zamelen afgedankt elektrisch en elektronisch afval (AEEA) en het ontwikkelen van innovatieve inzamelmodellen voor AEEA, verhogen we de inzameling van de beschikbare hoeveelheid.

Actie 3: Gerichte ontwikkeling van technologie in scheiden, sorteren, voorbehandeling en recyclage.
Omwille van de toenemende (markt)schaarste van bepaalde materialen neemt het economische belang toe om de beschikbare materialen binnen de eigen Vlaamse economie te verwerken en te recycleren, en dus de kringloop te sluiten. Hiertoe is een verdere versterking en uitbouw van de recyclingindustrie nodig. Voor zowel post-consument producten als industriële residu’s is verdere optimalisatie mogelijk op vlak van inventarisatie, sorteren, scheiden, voorbehandeling, recuperatie van metalen en productie van gerecycleerde producten.

Actie 4: Maatregelen om illegale uitvoer van kritieke metalen tegen te gaan.
Een belangrijke hefboom om meer grondstoffen voor recyclage te bekomen is de strijd tegen de illegale uitvoer op te voeren. Die dient in een Europees kader te gebeuren. Strengere handhaving in één lidstaat heeft meestal tot gevolg dat de illegale afvalstromen via andere havens uitgevoerd worden. Door in samenwerking met verschillende Europese havens, de Europese Commissie en de bevoegde controleorganisaties eenzelfde controlesysteem uit te bouwen, vermijden we verlies van waardevolle metalen uit de Europese markt.

Actie 5: Maatregelen voor het versterken van de voorsprong in kennis en know-how voor kringlopen.
Vlaanderen heeft heel wat know-how opgebouwd, zowel wat metallurgische processen betreft, als wat de inzameling, scheiding en sortering van afval betreft. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat er in de omringende landen heel wat onderzoeksprogramma’s, innovatiestimulering en andere initiatieven zijn ontstaan in dit domein en dat deze landen een snelle inhaalbeweging maken. Door een gerichte koppeling van initiatieven binnen onder meer het steunpunt SuMMA, Strategisch Initiatief Materialen, de Knowlegde and Innovation Community binnen het European Institute for Innovation and Technology ontstaat een meer geïntegreerde kennisbasis.
 

Kritische metalen
Stand van zaken - oktober 2015