MIP 3.0 Nutrient Clearing house project streeft naar verdere uitrol business case

  • 20 januari 2016

Het Nutrient Clearing House (NCH) project liep van eind 2014 tot eind 2015 en identificeert vanuit een innovatieve benadering van de nutriëntenproblematiek in Vlaanderen een succesvolle business case. De innovatieve aanpak was drieledig: focussen op een beperkt aantal eindproducten waar een duidelijke marktvraag voor bestaat; een bundeling van technologieën en stakeholders om de gevraagde specificaties van de eindproducten te behalen en de unieke schaalgrootte van het project die toelaat om tot een rendabele kostenstructuur te komen.

Het project focuste op drie grote nutriënten-houdende stromen, varkensdrijfmest, de dunne fractie van digestaat en RWZI-slibs.

dankzij diepgaande interviews van aanbieders en afnemers van nutriënten maakten we een nauwkeurige analyse van de markt. Parallel werd een technisch-economische analyse uitgevoerd, die een selectie van de meest optimale scenario's mogelijk maakte om vraag en aanbod te koppelen. Deze analyses maakten het mogelijk om de meest beloftevolle pistes te identificeren om de stikstof- en fosforinhoud van de stromen te valoriseren, met een duidelijke ecologische en economische meerwaarde. Deze pistes werden tot slot nog onderworpen aan een levenscyclusanalyse en een wettelijke, logistieke en economische analyse. Een SWOT bracht ons uiteindelijk naar dé piste met het meeste potentieel.

Voor deze piste werd de business case berekend. Een aantal partners uit het NCH-consortium streeft ernaar om deze case effectief te realiseren op het terrein. Gelet op de steeds striktere reglementering voor mestafzet in Vlaanderen en Nederland zijn er mogelijk opportuniteiten om deze business case effectief te realiseren en zo bij te dragen aan de transitie naar meer nutriëntenterugwinning.