Ontwerp van actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020: openbaar onderzoek is afgerond

  • 12 januari 2015

In uitvoering van het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen heeft de OVAM samen met alle stakeholders een preventieprogramma opgesteld met als titel 'actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020'. Het openbaar onderzoek liep van maandag 22 september 2014 tot en met 21 november 2014. Gedurende deze termijn kon iedereen opmerkingen en suggesties schriftelijk ter kennis brengen aan de OVAM.

Het doel van dit actieplan: kringlopen sluiten en biomassa(rest)stromen zo lang mogelijk in de productie- en gebruiksketen houden. Twee principes staan centraal bij de uitwerking van dit actieplan: de materialenhiërarchie - zoals vervat in het Materialendecreet - en het cascadeprincipe - zoals erkend in de Visie, strategie en aanzet tot actieplan van de Vlaamse overheid voor een duurzame en competitieve bio-economie in 2030. Het hoofddoel van de materialenhiërarchie en de cascade is (rest)stromen zo hoogwaardig mogelijk toe te passen. Alle betrokken sectororganisaties, overheden, onderzoeksinstellingen,... hebben actief meegewerkt aan deze ontwerp plantekst.

Dit actieplan is opgebouwd in functie van drie materiaalkringlopen (met bijhorende actieprogramma’s):

  • De kringloop van organisch-biologische reststromen uit keten landbouw, voeding tot consument.
  • De kringloop van reststromen van groenbeheer en open ruimte.
  • De kringloop van houtreststromen van industrie en huishoudens.

Voor meer info: www.ovam.be/aankondiging-openbaar-onderzoek-ontwerp-actieplan-duurzaam-beheer-biomassarestromen-2015-2020.