Over ons

Willen we een duurzame, toekomstbestendige economie, dan moeten we materialen in gesloten kringlopen brengen. Vlaanderen is voor een aantal cruciale grondstoffen (denk maar aan fosfaat voor voedselproductie of aan de kritieke metalen en zeldzame aarden in technologie voor hernieuwbare energie) volledig afhankelijk van import uit een beperkt aantal, geo-politiek soms instabiele landen.

Via een doorgedreven systeem van afval inzamelen, sorteren en recycleren, groeide Vlaanderen de voorbije 30 jaar uit tot mondiaal koploper op vlak van afvalverwerking. De aanwezige kennis, faciliteiten en wetgevend kader stellen Vlaanderen in staat om de omslag naar een duurzaam materialenbeheer te realiseren. Door duurzamer design van producten, efficiëntere productie, meer herstel en hergebruik van producten, afvalpreventie en state-of-the-art recycling verlagen we de impact op het leefmilieu, stimuleren we innovatie, ondernemerschap, groei en jobs en versterken we zo de competitiviteit van onze industrie.

Om deze voor Vlaanderen noodzakelijke transitie naar een duurzaam materialenbeheer te realiseren, lanceerde de OVAM in 2012 het publiek-private Vlaams Materialenprogramma. Het Vlaams Materialenprogramma werd opgestart om de veelheid aan publieke en private initiatieven op vlak van duurzaam materialenbeheer te stroomlijnen tot een gedeeld en gedragen publiek-privaat programma.

In het Vlaams Materialenprogramma combineren we ambitieuze visievorming op lange termijn, beleidsrelevant onderzoek en actie op het terrein. Dit gebeurt respectievelijk binnen Plan C, het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa) en Vlaams Materialenprogramma Agenda 2020, drie pijlers die elkaar versterken.

Infographic