Partners

Noch de overheid, het bedrijfsleven, het middenveld, de kenniswereld of de consument hebben afzonderlijk de kennis of de instrumenten om de omslag naar een circulaire economie te realiseren. Co-eigenaarschap is daarom cruciaal. De meest nauw betrokken publieke en private partners zijn opgenomen in een stuurgroep die tweemaandelijks bijeenkomt. De lid-organisaties – Agoria, essenscia, GO4CIRCLE, KU Leuven, Vlaamse Confederatie Bouw, Departement EWI, Agentschap Innoveren en Ondernemen, Bond Beter Leefmilieu, Plan C, SuMMa, Steunpunt Duurzame Ontwikkeling, VEA, Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en VITO – bepalen zowel mee het proces als de inhoud van het Vlaams Materialenprogramma. De OVAM is, op basis van de jarenlange ervaring met inzameling en recyclage van afval, coördinator en katalysator voor het Vlaams Materialenprogramma.

Logo Ovam groene lijn Logo Agoria
Logo go4circle Logo KUL
Logo VCB Logo Departement EWI
Logo Agentschap Innoveren en Ondernemen Logo BBL
Logo Plan C logo duurzaam materialenbeheer
Logo Trado Logo Vito
Logo VEA Logo Essencia
Logo Vlaamse Overheid