Roadmap circulaire economie in Vlaanderen

De roadmap start met een omgevingsanalyse van socio-economische trends die de omslag naar een circulaire economie beïnvloeden en een SWOT voor het sluiten van materiaalkringlopen in de clusters chemie & kunststoffen, agro-food (focus op valorisatie van biomassareststromen), (kritieke) metalen en bouw. Vervolgens schuift de roadmap per cluster een visie 2040 naar voor en benoemt dan een aantal maatregelen/projectcontouren die helpen de vooropgestelde visie te realiseren. Hierbij wordt de focus gelegd op de nodige verandering in het industrieel weefsel om de transitie naar een kringloopeconomie te realiseren.

Bij de opmaak van de roadmaps werden relevante stakeholders uit de bedrijfswereld, de kennisinstellingen en het middenveld maximaal en iteratief betrokken en werd gestreefd naar maximale convergentie met expliciete/impliciete roadmaps van de strategische actoren in Vlaanderen met betrekking tot materialen. Deze roadmap moet gedragen zijn door de stakeholders en aansluiten bij hun eigen roadmaps zodat deze kunnen convergeren in een proces van publiek-private samenwerking en co-investering.

Roadmap