Slim samenwerken

Trekker: Bond Beter Leefmilieu

Actie 1: Als overheid aankopen met aandacht voor duurzaam materialenbeheer.
Overheidsaankopen zijn jaarlijks goed voor meer dan 15 procent van het BNP. De overheid moet haar voorbeeldfunctie ten volle uitspelen door materiaalcriteria een grotere plaats in haar aankopen en aanbestedingen te geven.

Actie 2: Duurzaam materialenbeheer op bedrijventerreinen bevorderen.
Nieuwe en bestaande bedrijventerreinen met potentieel op vlak van materialenbeheer worden in kaart gebracht en proefprojecten worden opgestart.

Actie 3: Via het onderwijs en werkvloerleren de kennis en vaardigheden versterken die nodig zijn voor de omslag naar een circulaire economie.
Voor die nieuwe of veranderde jobs die een belangrijk rol kunnen spelen in de transitie naar een circulaire economie worden aangepaste beroepsprofielen opgemaakt die rekening houden met de vereiste vaardigheden. Denk maar aan een architect die kennis moet hebben over de materiaalprestatie van gebouwelementen of over dynamisch (ver)bouwen. Op basis van deze beroepsprofielen worden voorstellen gedaan voor het aanpassen van de relevante onderwijsopleidingen en voor het voorzien in werkvloerleren op maat.

Actie 4: Innovatieve businessmodellen rond hergebruik en gedeeld gebruik stimuleren.
Om effectief te besparen op grondstoffen is het belangrijk om de nood aan producten te verminderen, en om producten langer en efficiënter te gebruiken. Dit kan door producten gedeeld te gebruiken, ze te herstellen en in hergebruik te brengen. In deze actie werken we aan een opschaling van bestaande circuits van 'consudelen', gezamenlijk consumeren via lenen, delen of huren.

Actie 5: Sensibilisering rond duurzaam omgaan met materialen.
Individuele consumenten en werknemers zijn zich nog niet altijd even bewust van de belangrijke rol die zij spelen in de transitie naar een circulaire economie. Via laagdrempelige communicatiemiddelen willen we het inzicht vergroten over de economische, ecologische en sociale gevolgen van onze huidige consumptiepatronen en alternatieven aanbieden om duurzamer om te gaan met materialen.

Hefboommeeting duurzaam design
Stand van zaken - oktober 2015