SuMMa brengt quick wins in kaart voor het terugwinnen van kritieke en waardevolle metalen uit afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), afgedankte voertuigen en batterijen

  • 19 maart 2015

Vlaanderen scoort heel goed op het vlak van de inzameling en recyclage van AEEA, batterijen en afgedankte voertuigen. Toch zijn er in deze afvalstromen nog heel wat waardevolle materialen aanwezig die nauwelijks teruggewonnen worden. Voorbeelden hiervan zijn het tantaal in condensatoren op printplaten, platina in harde schijven van computers en zeldzame aardmetalen in permanente magneten uit automatische deur- en raamsloten van auto’s. De recyclagegraden van meer dan 30 metalen is nog steeds minder dan 1%.

Het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa) heeft in het kader van het Vlaams Materialenprogramma op vraag van de OVAM een studie uitgevoerd om na te gaan wat mogelijke ‘quick wins’ zijn om meer kritieke en waardevolle metalen uit AEEA, afgedankte voertuigen en batterijen te recupereren. De ‘quick wins’ betreffen de componenten of onderdelen van producten waar een aanzienlijke concentratie van bepaalde kritieke metalen aanwezig is, waardoor indien deze gerecupereerd wordt, de recyclagegraad van dat metaal significant kan stijgen. De studie vertrekt van een literatuurstudie, aangevuld met een analyse van ‘Full Material Declaration’ datasheets, en een bevraging van een aantal technologie-experten om de haalbaarheid in kaart te brengen van het terugwinnen van de beoogde metalen uit de geselecteerde componenten.

Op basis van de resultaten van de studie start de OVAM in overleg met de betrokkenen uit de hefboom metalen van het Vlaams Materialenprogramma een vervolgonderzoek op. Hierin zal voor een aantal componenten die werden geselecteerd als “quick win” worden onderzocht of deze op een effectieve en kostenefficiënte wijze kunnen worden gescheiden van de afvalstromen AEEA, afgedankte batterijen en afgedankte voertuigen, en vervolgens verder kunnen worden gesorteerd en voorbehandeld met het oog op recyclage.