Vlaams Materialenprogramma in nieuw Vlaams regeerakkoord

  • 26 september 2014

De nieuwe regering trekt opnieuw duidelijk de kaart van een langetermijnbeleid en transitiemanagementaanpak voor noodzakelijke veranderingen in onze samenleving zoals onder meer in de industrie, de omgang met materialen, energie, mobiliteit en zorg. Het Vlaams Materialenprogramma wordt zo verder ingezet in de omslag naar een circulaire economie, die helpt om de duurzame economische groei en de welvaart in Vlaanderen te bestendigen. De komende jaren ondersteunt de Vlaamse regering systeeminnovaties verder door een intensieve samenwerking met de maatschappelijke actoren uit te bouwen. De regering voorziet hierbij in een eigen begroting per transitie, één verantwoordelijke minister en een interministerieel comité om een slagkrachtig transitiemanagement en een performante samenwerking over beleidsdomeinen en –niveaus te garanderen.

Ter invulling van de beleidsnota’s van de nieuwe ministers presenteert het Vlaams Materialenprogramma een lijst van negen gewenste beleidsmaatregelen. Het is de ambitie van het Vlaams Materialenprogramma om tegen 2020 tot de top van Europese regio’s te behoren op het vlak van duurzaam materialenbeheer. 

Regeerakkoord van de Vlaamse regering 2014-2019
Position paper Vlaams Materialenprogramma